WSTĘP USŁUGI BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WNIOSKI KONTAKT

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


W jakim celu przeprowadza się badanie sprawozdań finansowych w tym badanie bilansu?

Oczywiście w pewnych przypadkach badanie jest ustawowym obowiązkiem, dotyczy bowiem podmiotów mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

audyt 1). spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Pragniemy jednak aby ta praca nie była dla Klienta obciążeniem, ale działaniem, które uwiarygodni Państwa firmę, jej wartość oraz usunie zbędne ryzyko.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym badania sprawozdań finansowych. Wpis do rejestru w roku 2000 podstawie uchwały nr 131/9/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22.02.2000 roku pod numerem ewidencyjnym 2222.

Każde badanie lub przegląd sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z:
 • ustawą o rachunkowości, przepisami polskiego i wewnątrzunijnego europejskiego prawa gospodarczego,
 • międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.


 • W skład zespołu badającego wchodzą biegli rewidenci i asystenci. Taki skład zapewnia sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Biegły rewident będący podstawą zespołu badającego oraz doradczego jest odpowiedzialny za całokształt prac audytorskich oraz za kontakty z Klientem. Posiadamy duży potencjał wiedzy, zasobów ludzkich i możliwości działania. Pragnąc zapewnić Państwu jak najpełniejszą obsługę współpracujemy z kancelarią prawną, specjalistami z zakresu prawa podatkowego, analizy finansowej, obróbki skrawaniem, prawa pracy oraz ze specjalistami w zakresie informatyki. Z przyjemnością będziemy służyć Państwu radą i pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu finansów, ekonomii, księgowości, rachunkowości, podatków i ubezpieczeń. Dzięki takiej współpracy z innymi podmiotami, biuro posiada odpowiednie środki do rozwiązywania zawiłych problemów i dużych zleceń jak na przykład badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych, jednostek o rozbudowanej strukturze lub badań sprawozdań finansowych skonsolidowanych.

  Zapewniamy obsługę w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

  Biegły Rewident Krystyna Borowska nr licencji 2222   Kancelaria Biegłego rewidenta i biuro księgowe: Gliwice ul. Zwycięstwa 8/3   telefon: 32 231 67 91, kom. 603 175 630

  Ta piękna strona została wykonana przez
  Wydawnictwo Chelonia Art Studio - Projektowanie stron internetowych
  Copyright© 1999 -